McDaniel

Individual Game-by-Game Summaries


 

Individual Game-by-Game

 


 

Games Played

 

##  Player  gp/gs  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
37  Drew Abbamonte   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
73  Ross Adams   1/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
3   Corey Allen   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
43  Brian Amenta   8/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...  
7   Brad Baer   1/1  START  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
94  Joe Barndt   9/1  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX   XXX   XXX  
77  Joe Bowers   4/-  ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...   ...  
12  Paul Boyd   2/-  XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
96  L. Brandeberry   8/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX  
55  Joe Brockmeyer   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
45  Ju. Brockmeyer   9/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
29  Matt Buschman   8/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
90  Anthony Catucci  8/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
46  Jimmy Dahlgren   6/-  ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
49  James Dearth   1/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
27  Ryan Deiter   5/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX  
26  Thomas Dunn   4/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   XXX   ...   ...  
82  E. Featherston   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
89  John Floyd   10/6  XXX   XXX   XXX   XXX   START  START  START  START  START  START 
15  Brett Gibson   7/3  ...   ...   XXX   XXX   START  ...   XXX   START  START  XXX  
13  Matt Gingrich   9/5  XXX   XXX   XXX   START  START  START  START  START  ...   XXX  
42  Joe Giusti   9/8  START  START  START  START  START  START  XXX   START  ...   START 
81  Jon Green   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
14  Jon Gregory   4/-  ...   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX  
65  Harvey Horsey   8/8  ...   START  START  START  START  ...   START  START  START  START 
24  Matt Hugg   2/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
58  Dustin Jeter   9/9  ...   START  START  START  START  START  START  START  START  START 
61  Rob Jones   7/7  ...   START  START  START  START  ...   START  START  START  ...  
25  Kevin Jubb   7/-  ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
44  Mark Koenig   9/9  START  START  START  START  START  ...   START  START  START  START 
19  Nick Larichiuta  3/-  ...   XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
31  Andy Lee   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
85  Jay Leonard   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
33  Phil Linz   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
28  Matt Lufkin   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
10  Chris Martin   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
39  Tyler Martin   2/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
74  Chris Maruyama   8/8  ...   START  START  START  START  ...   START  START  START  START 
97  Josh Marvel   8/8  START  START  START  START  ...   ...   START  START  START  START 
2   Brod Maybank   4/4  START  START  START  START  ...   ...   ...   ...   ...   ...  
86  Matt McDermott   8/2  ...   START  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   START 
40  Ryan Mellinger   6/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX  
87  Josh Murray   8/6  XXX   XXX   START  START  START  ...   START  START  START  ...  
4   Kyle Myers   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
50  Chase Noll   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
20  Meikos Parker   10/6  XXX   XXX   XXX   XXX   START  START  START  START  START  START 
76  Curtis Reichart  8/8  ...   START  START  START  START  ...   START  START  START  START 

##  Player  gp/gs  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
1   Ron Ringgold   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
32  David Roccio   2/1  ...   ...   ...   ...   XXX   ...   START  ...   ...   ...  
99  Brett Rough   4/4  START  START  START  START  ...   ...   ...   ...   ...   ...  
47  Vince Rusbosin   7/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...   XXX  
9   Jay Scott   10/9  START  START  START  START  START  XXX   START  START  START  START 
38  Eric See   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
6   Ryan Sheahin   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
59  Derek Smith   8/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
78  Tom Smith   5/-  ...   XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX  
60  Drew Soldano   5/1  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   START 
79  Mike Sperlak   4/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX  
21  Neal Stokes   7/4  START  START  START  ...   ...   XXX   ...   XXX   XXX   START 
48  Adam Storie   6/1  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   START  ...  
62  Jason Swain   5/-  ...   XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX  
23  Joe Taylor   8/-  ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
83  Chris Turner   6/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...   XXX  
17  Jamie Unger   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
34  C. Washington   1/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
16  Bobby Waugh   9/9  ...   START  START  START  START  START  START  START  START  START 
5   Tom Wenrich   9/6  XXX   START  START  START  XXX   START  START  ...   XXX   START 
8   Erich Wolf   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
93  Justin Yerkes   6/-  ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
22  Derek Zabko   8/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  

 

Total Tackles Game-by-Game

 

TOTAL TACKLES  ua-a  total  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Ron Ringgold  72-64  136  3-13   6-6   5-3   6-5   6-2   17-7   8-13   11-6   3-3   7-6  
Drew Abbamonte  51-31  82  1-2   3-1   6-4   2-1   7-4   6-2   6-6   5-4   8-5   7-2  
Andy Lee  33-33  66  7-6   3-4   -   5-5   1-0   3-3   6-4   4-3   1-4   3-4  
Joe Giusti  34-25  59  2-1   1-1   3-0   7-5   7-4   3-4   4-6   4-1   DNP   3-3  
Chase Noll  20-25  45  0-5   2-1   2-0   3-2   -   5-2   2-9   2-1   2-3   2-2  
Matt Lufkin  21-24  45  3-6   4-3   3-2   2-2   1-2   4-1   0-2   3-5   1-1   -  
Jay Scott  20-20  40  2-2   3-0   2-2   5-4   2-1   2-2   0-3   0-1   2-1   2-4  
Anthony Catucci  22-18  40  0-1   DNP   DNP   1-4   10-2   6-2   1-2   1-2   3-5   -  
Josh Marvel  20-16  36  0-3   2-2   2-1   2-1   DNP   DNP   -   4-1   5-6   5-2  
Eric See  22-9  31  1-0   1-1   4-0   -   1-0   1-0   4-1   2-4   6-2   2-1  
Bobby Waugh  21-9  30  DNP   1-0   3-2   4-1   2-0   6-1   1-2   2-0   2-3   -  
Matt Gingrich  18-9  27  3-3   1-0   1-1   1-0   0-1   1-0   4-3   1-1   DNP   6-0  
Derek Zabko  8-14  22  0-1   1-1   -   1-0   DNP   DNP   1-3   1-1   3-3   1-5  
John Floyd  13-8  21  3-2   1-0   1-0   -   3-0   2-1   0-4   1-1   1-0   1-0  
Neal Stokes  11-9  20  2-4   1-0   2-0   DNP   DNP   4-1   DNP   0-1   2-1   0-2  
Brett Rough  10-9  19  1-4   4-0   2-1   3-4   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Joe Taylor  5-3  DNP   0-2   DNP   4-0   -   1-0   -   -   -   0-1  
Kevin Jubb  5-2  DNP   -   DNP   2-0   -   1-0   2-2   -   -   DNP  
E. Featherston  4-2  0-1   -   -   -   -   -   1-0   1-0   2-1   -  
Jimmy Dahlgren  4-2  DNP   -   DNP   DNP   4-0   0-2   -   -   -   DNP  
Ju. Brockmeyer  3-2  0-1   -   -   1-0   1-0   1-0   -   0-1   DNP   -  
Derek Smith  2-3  1-1   0-1   DNP   -   -   DNP   -   0-1   1-0   -  
Joe Barndt  5-0  DNP   -   1-0   -   1-0   1-0   1-0   -   1-0   -  
Ryan Mellinger  3-2  0-2   -   1-0   -   DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   1-0  
Vince Rusbosin  2-2  DNP   0-1   -   1-0   -   DNP   1-0   0-1   DNP   -  
L. Brandeberry  2-2  1-0   -   -   DNP   -   1-0   0-1   DNP   0-1   -  
Kyle Myers  2-2  -   -   -   -   -   -   0-1   1-1   -   1-0  
Corey Allen  3-0  -   -   1-0   -   -   -   1-0   1-0   -   -  
Justin Yerkes  2-1  DNP   DNP   DNP   -   -   DNP   1-1   1-0   -   -  
Adam Storie  1-2  1-1   0-1   -   -   -   DNP   DNP   DNP   -   DNP  
Brian Amenta  1-2  1-0   -   -   -   -   DNP   0-1   -   0-1   DNP  
Dustin Jeter  2-0  DNP   1-0   -   -   -   1-0   -   -   -   -  
Jay Leonard  1-0  -   -   1-0   -   -   -   -   -   -   -  
Chris Turner  1-0  1-0   DNP   DNP   -   -   DNP   -   -   DNP   -  
Jon Green  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-0  
Chris Maruyama  1-0  DNP   -   1-0   -   -   DNP   -   -   -   -  
TEAM  1-0  -   -   -   -   -   1-0   -   -   -   -  
Ryan Sheahin  1-0  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP  
Thomas Dunn  0-1  0-1   DNP   DNP   -   -   DNP   DNP   -   DNP   DNP  
Meikos Parker  0-1  -   0-1   -   -   -   -   -   -   -   -  
Jamie Unger  1-0  -   -   -   -   1-0   -   -   -   -   -  
Phil Linz  1-0  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   DNP  

 

Rushing/Receiving Game-by-Game

 

RUSHING  no-yds/td  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Brod Maybank  76-329/5  22-63/3  20-157/1  14-30/1  20-79/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Meikos Parker  91-328/6  1-3/0  4-11/1  23-105/3  2-13/0  13-45/1  11-29/0  4-2/0  17-100/1  8--3/0  8-23/0 
Ju. Brockmeyer  24-186/0  0-0/0  5-38/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  7-90/0  6-19/0  3-8/0  DNP  3-31/0 
Brett Gibson  60-169/1  DNP  DNP  8-16/0  7-30/1  10-16/0  DNP  4--3/0  19-58/0  8-37/0  4-15/0 
Tom Wenrich  63-107/4  3--27/1  11-35/1  8-11/0  6-35/1  7-35/1  12-25/0  2--9/0  DNP  4-4/0  10--2/0 
Joe Taylor  24-98/2  DNP  4-15/0  DNP  0-0/0  2-1/0  0-0/0  2-41/1  4-23/1  7-5/0  5-13/0 
Brad Baer  12-92/0  12-92/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Mark Koenig  8-25/0  1-2/0  1-3/0  0-0/0  0-0/0  2-8/0  DNP  1-4/0  1-3/0  0-0/0  2-5/0 
Chris Martin  4-16/0  1-7/0  1-1/0  1-5/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-3/0  0-0/0  0-0/0 
Jon Green  1-8/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-8/0 
Matt Buschman  4-7/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  3-6/0  DNP  1-1/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
E. Featherston  5-6/0  4--1/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-7/0  0-0/0  0-0/0 
Ryan Mellinger  1-1/0  0-0/0  1-1/0  0-0/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0  DNP  0-0/0 
Nick Larichiuta  2--2/0  DNP  0-0/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  2--2/0  DNP  DNP  DNP 
Rob Jones  1--12/0  DNP  0-0/0  0-0/0  1--12/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP 
Corey Allen  1--13/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1--13/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
TEAM  5--39/0  DNP  1--17/0  DNP  2--20/0  1-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  1--2/0  0-0/0 

RECEIVING  no-yds/td  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Jamie Unger  24-323/2  5-48/0  3-42/0  2-10/1  2-8/0  3-18/0  3-46/0  1-14/0  0-0/0  3-113/1  2-24/0 
Jon Green  23-319/0  3-69/0  1-17/0  3-39/0  1-24/0  5-74/0  4-53/0  0-0/0  1-9/0  2-14/0  3-20/0 
E. Featherston  29-246/1  6-46/1  0-0/0  7-63/0  2-15/0  1-0/0  2-47/0  5-38/0  2-8/0  3-22/0  1-7/0 
Chris Martin  26-241/0  1-7/0  6-68/0  6-34/0  1-8/0  1-35/0  2-10/0  1-8/0  1-14/0  2-8/0  5-49/0 
Kyle Myers  17-168/0  1-14/0  0-0/0  1-17/0  3-38/0  4-30/0  4-36/0  0-0/0  1-11/0  2-13/0  1-9/0 
Meikos Parker  10-82/0  0-0/0  0-0/0  2-14/0  0-0/0  2-16/0  2-0/0  1--5/0  1-49/0  2-8/0  0-0/0 
Josh Murray  6-52/1  2-16/0  0-0/0  0-0/0  1-19/1  0-0/0  DNP  1-5/0  1-9/0  1-3/0  DNP 
Brod Maybank  6-39/0  2-15/0  1-20/0  1--7/0  2-11/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Mark Koenig  6-37/1  0-0/0  1-2/0  2-16/0  0-0/0  1-11/0  DNP  1-6/0  0-0/0  1-2/1  0-0/0 
Ju. Brockmeyer  2-20/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-6/0  0-0/0  DNP  1-14/0 
Joe Taylor  1-19/0  DNP  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-19/0 
Brian Amenta  1-14/0  1-14/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP 
Matt Lufkin  1-3/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-3/0 
Matt McDermott  1-2/1  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-2/1  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0 

 

Return Stats Game-by-Game

 

PUNT RETURNS  no-yds  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Chris Martin   24-184  1-19  3-5  4-65  3-10  1-27  3-12  3-22  4-19  1-4  1-1 
E. Featherston   4-7  3-7  1-0 

KICK RETURNS  no-yds  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
E. Featherston   22-442  5-54  1-22  3-79  2-46  2-43  3-67  2-29  3-64  1-38 
Chris Martin   15-309  2-50  1-22  2-63  3-77  1-13  2-10  4-74 
Eric See   1-20  1-20 
Matt Buschman   1-1  DNP  DNP  1-1 

INT. RETURNS  no-yds  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Drew Abbamonte   5-68  1-6  2-38  1-21  1-3 
Ron Ringgold   3-77  1-41  1-36  1-0 
Neal Stokes   2-21  DNP  DNP  DNP  1-21  1-0 
Bobby Waugh   2-10  DNP  1-0  1-10 
Matt Lufkin   1-11  1-11 
Eric See   1-0  1-0 
James Dearth   1-0  1-0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Andy Lee   1-12  1-12 

FUMBLE RETURNS  no-yds  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Bobby Waugh   1-11  DNP  1-11 
Andy Lee   1-2  1-2 

 

Sacks Game-by-Game

 

SACKS  ua-a  total  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Chase Noll  4-4  6.0  1.0-4   0.5-2   1.0-12   -   -   1.0-7   1.5-11   -   -   1.0-8  
Joe Giusti  4-2  5.0  -   0.5-2   -   1.0-6   -   2.0-6   -   1.0-4   DNP  0.5-7  
Josh Marvel  4-0  4.0  -   -   -   1.0-9   DNP  DNP  -   2.0-8   -   1.0-9  
Ron Ringgold  4-0  4.0  -   -   1.0-10   -   -   1.0-11   -   -   1.0-5   1.0-5  
Jay Scott  3-1  3.5  -   -   -   2.0-7   -   -   -   -   -   1.5-17  
John Floyd  3-1  3.5  1.0-6   -   1.0-6   -   -   -   0.5-3   -   -   1.0-9  
Brett Rough  2-2  3.0  1.0-4   2.0-20   -   -   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Anthony Catucci  2-0  2.0  -   DNP  DNP  -   1.0-6   -   -   -   1.0-5   -  
Bobby Waugh  1-0  1.0  DNP  -   -   1.0-9   -   -   -   -   -   -  
Derek Zabko  1-0  1.0  -   -   -   -   DNP  DNP  -   -   -   1.0-4  
Matt Lufkin  1-0  1.0  -   1.0-10   -   -   -   -   -   -   -   -  

 

Tackle For Loss Game-by-Game

 

TACKLES FOR LOSS  ua-a  total  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Ron Ringgold  8-7  11.5  0.5-0   1.5-2   1.5-10   1.0-1   -   1.0-11   1.0-1   1.0-3   2.0-7   2.0-6  
Joe Giusti  8-6  11.0  -   0.5-2   1.0-7   2.5-9   0.5-0   3.0-8   -   1.0-4   DNP  2.5-18  
Chase Noll  6-7  9.5  1.0-4   0.5-2   1.0-12   1.0-3   -   2.0-13   1.5-11   0.5-2   0.5-1   1.5-9  
Josh Marvel  7-2  8.0  0.5-1   1.0-1   -   1.0-9   DNP  DNP  -   3.0-12   0.5-1   2.0-14  
Jay Scott  6-2  7.0  -   1.0-3   1.0-1   2.0-7   -   -   -   0.5-3   1.0-5   1.5-17  
John Floyd  6-1  6.5  3.0-11   -   1.0-6   -   1.0-3   -   0.5-3   -   -   1.0-9  
Matt Lufkin  3-6  6.0  0.5-1   2.0-13   1.0-2   1.0-1   1.0-2   -   -   -   0.5-2   -  
Brett Rough  3-5  5.5  1.5-5   3.0-22   0.5-1   0.5-1   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Anthony Catucci  4-3  5.5  -   DNP  DNP  1.0-2   2.0-9   -   1.0-2   0.5-2   1.0-5   -  
Drew Abbamonte  2-4  4.0  -   -   -   -   2.0-4   -   -   0.5-1   1.5-2   -  
Derek Zabko  2-2  3.0  -   -   -   -   DNP  DNP  0.5-1   -   1.0-1   1.5-6  
Bobby Waugh  2-0  2.0  DNP  -   -   1.0-9   -   -   -   -   1.0-1   -  
Andy Lee  1-1  1.5  -   0.5-1   -   -   -   -   -   -   1.0-3   -  
Matt Gingrich  1-1  1.5  -   -   -   -   0.5-1   -   -   -   DNP  1.0-2  
TEAM  1-0  1.0  -   -   -   -   -   1.0-18   -   -   -   -  
Neal Stokes  1-0  1.0  -   -   1.0-1   DNP  DNP  -   DNP  -   -   -  
Kevin Jubb  0-1  0.5  DNP  -   DNP  -   -   -   0.5-0   -   -   DNP 

 

Fumbles Game-by-Game

 

FUMBLES  no-lost  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Tom Wenrich  4-2  1-0  1-1  DNP  2-1 
Brett Gibson  3-3  DNP  DNP  1-1  DNP  1-1  1-1 
Meikos Parker  2-1  1-1  1-0 
Chris Martin  2-0  1-0  1-0 
TEAM  1-0  DNP  DNP  1-0  DNP 
Brod Maybank  1-1  1-1  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Rob Jones  1-0  DNP  1-0  DNP  DNP 

FUMBLES FORCED  number  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Drew Abbamonte 
Ju. Brockmeyer  DNP 
Chase Noll 
Joe Giusti  DNP 
Anthony Catucci  DNP  DNP 
Josh Marvel  DNP  DNP 
Ron Ringgold 
Andy Lee 

FUMBLES RECOVERED  number  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Drew Abbamonte 
TEAM  DNP  DNP  DNP 
Chase Noll 
Bobby Waugh  DNP 
Vince Rusbosin  DNP  DNP  DNP 
Jay Leonard 
Andy Lee 

 

Passing Game-by-Game

 

#5 Tom Wenrich  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Bridgewater  5-7-0  71.4  49  15  0-0  130.23 
Seton Hill  12-28-1  42.9  149  30  0-0  80.41 
Catholic  11-23-1  47.8  61  15  2-24  61.41 
Ursinus  7-16-0  43.8  55  19  1-7  93.25 
Gettysburg  13-28-0  46.4  129  40  0-0  85.13 
Dickinson College  18-36-3  50.0  194  43  2-13  87.77 
Randolph-Macon  8-15-1  53.3  56  17  1-4  71.36 
Muhlenberg  9-14-0  64.3  81  31  0-0  136.46 
Johns Hopkins  13-33-2  39.4  114  19  3-22  56.29 
TOTALS  96-200-8  48.0  888  43  9-70  82.25 

#15 Brett Gibson  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Catholic  13-24-0  54.2  125  18  1-5  111.67 
Ursinus  5-11-0  45.5  68  24  1-4  97.38 
Gettysburg  4-12-1  33.3  55  35  3-21  55.17 
Randolph-Macon  0-6-0  0.0  1-6  0.00 
Franklin & Marshall  7-17-0  41.2  100  49  5-31  90.59 
Muhlenberg  7-13-0  53.8  102  70  0-0  145.14 
Johns Hopkins  2-9-0  22.2  31  20  0-0  51.16 
TOTALS  38-92-1  41.3  481  70  11-67  90.22 

#7 Brad Baer  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Bridgewater  16-28-0  57.1  180  37  2-3  122.93 
TOTALS  16-28-0  57.1  180  37  2-3  122.93 

#19 Nick Larichiuta  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Randolph-Macon  2-4-0  50.0  12  1-3  75.20 
TOTALS  2-4-0  50.0  12  1-3  75.20 

#8 Erich Wolf  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Randolph-Macon  1-1-0  100.0  0-0  133.60 
TOTALS  1-1-0  100.0  0-0  133.60 

 

All-Purpose Yards Game-by-Game

 

ALL-PURPOSE YARDS  total  bc   shu   catholic  uc   gc   dc   rmc   f&m   muhl   jhu  
Chris Martin  750  33  124  126  81  139  22  43  36  22  124 
E. Featherston  701  99  22  142  61  43  121  67  79  60 
Meikos Parker  410  11  119  13  61  29  -3  149  23 
Brod Maybank  368  78  177  23  90  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Jon Green  327  69  17  39  24  74  53  14  28 
Jamie Unger  323  48  42  10  18  46  14  113  24 
Ju. Brockmeyer  206  38  90  25  DNP  45 
Brett Gibson  169  DNP  DNP  16  30  16  DNP  -3  58  37  15 
Kyle Myers  168  14  17  38  30  36  11  13 
Joe Taylor  117  DNP  15  DNP  41  23  32 
Tom Wenrich  107  -27  35  11  35  35  25  -9  DNP  -2 
Brad Baer  92  92  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Ron Ringgold  77  41  36 
Drew Abbamonte  68  38  21 
Mark Koenig  62  16  19  DNP  10 
Josh Murray  52  16  19  DNP  DNP 
Neal Stokes  21  DNP  DNP  DNP  21 
Eric See  20  20 
Brian Amenta  14  14  DNP  DNP 
Matt Lufkin  14  11 
Andy Lee  12  12 
Bobby Waugh  10  DNP  10 
Matt Buschman  DNP  DNP 
Matt McDermott  DNP  DNP 
Ryan Mellinger  DNP  DNP  DNP  DNP 
Nick Larichiuta  -2  DNP  DNP  DNP  DNP  -2  DNP  DNP  DNP 
Rob Jones  -12  DNP  -12  DNP  DNP 
Corey Allen  -13  -13 
TEAM  -39  -17  -20  -2